background

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky školení SITRAIN

Rezervace a objednávka

Rezervaci na školení z Nabídky školení SITRAIN je možné provést vyplněním registračního formuláře v přehledu kurzů v této prezentaci, písemně (faxem, dopisem, e-mailem na adresu sitrain.cz@siemens.com) nebo telefonicky a slouží k rezervaci místa a plánování školení. Školicí středisko potvrdí přijetí rezervace. V případě, že je kurz obsazen, navrhne účast v náhradním termínu.

Rezervace musí být potvrzena zasláním závazné přihlášky nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením školení, případně na vyžádání obratem, pokud nezbývají volná místa a o účast projeví zájem další zákazník. Závazná přihláška je k dispozici pod záložkou "Dokumenty ke stažení", nebo u pracovníků školicího střediska. Vedle závazné přihlášky SITRAIN je možné zaslat také zákaznickou objednávku. Ta musí obsahovat všechny údaje uvedené v závazné přihlášce SITRAIN.

Objednatel obdrží od školicího střediska s maximálním možným předstihem před realizací školení (minimálně 5 dní) písemné potvrzení závazné přihlášky/objednávky s údaji pro úhradu účastnického poplatku. Poplatek je nutné uhradit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data uvedeného v potvrzení objednávky. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce.

Účastníci školení obdrží nejpozději 5 dní před zahájením školení pozvánku s informacemi o místě, času a organizaci školení.

Cena

Cena kurzu za osobu je uvedena v přehledu kurzů. V ceně je zahrnuto školné, školicí materiály, vydání potvrzení o absolvování školení a drobné občerstvení (nikoliv obědy). K ceně kurzu bude účtováno DPH podle platných předpisů.

Zrušení účasti

Zrušení účasti (storno) je nutné provést písemně (dopisem, faxem, e-mailem). Datem storna se rozumí datum jeho doručení dodavateli.
Závazná přihláška může být bezplatně stornována nejpozději 11 pracovních dnů před zahájením kurzu. V případě zrušení účasti 10 až 5 dnů před zahájením kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu. V případě zrušení účasti 4 a méně pracovních dnů před kurzem bude účtován storno poplatek 100% ceny kurzu.
Objednatel kurzu může za potvrzeného účastníka vyslat náhradníka. V takovém případě není nutné zasílat novou přihlášku.

Zrušení kurzu

Školicí středisko si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu nebo zrušit kurz z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, náhlé přerušení dodávky proudu, onemocnění lektora apod.).
Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo kurz zrušit v případě, že se ani 5 pracovních dnů před zahájením nepřihlásilo alespoň pět účastníků.
V případě zrušení kurzu bude s přihlášenými účastníky dohodnut nový termín. Pokud se nepodaří dohodnout nový termín bude vrácen účastnický poplatek.

Místo a doba konání kurzů

Kurzy uvedené v Nabídce školení SITRAIN se konají v pobočkách Siemens v následujících lokalitách:

Zahájení kurzů – první den v 9 hodin, každý další den mezi 8:00 a 9:00 hodin, pokud není domluveno jinak. Ukončení - každý den mezi 16:00 -17:00 hodinou, v pátek do 15 hodin. Školicí místnosti jsou otevřeny 30 minut před zahájením kurzu. Přestávky jsou určovány lektorem po dohodě s účastníky.

Stravování

V ceně kurzů je zahrnuto drobné občerstvení během přestávek (káva, voda).
Pro účastníky kurzů je připravena možnost podávání obědů. V lokalitě Mladá Boleslav je možné využít závodní jídelnu v budově školicího střediska. Objednávky se provádějí v den obědu do 9:00. V lokalitě Ostrava je možné využít podnikovou restauraci v budově školicího střediska nebo restaurace v blízkém okolí. Obědy nejsou zahrnuty v ceně kurzů.

Ochrana autorských práv

Veškeré školicí materiály a podklady poskytnuté školicím střediskem v rámci konání školení které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) jsou autorskoprávně chráněny. Žádný ze školicích materiálů a podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Siemens jakýmkoli způsobem dále zpracováván, rozmnožován, rozšiřován nebo využíván k veřejným prezentacím, interním školením objednatele a podobně. Siemens si vyhrazuje právo na úpravu a přizpůsobení obsahu pořádaných školení s ohledem na aktuální tržní a technické požadavky.

Exportní kontrola

Smluvní plnění ze strany Siemens je s výhradou, že nevzniknou žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg (či jiných sankcí). Siemens není povinen uhradit škodu tím způsobenou.
Zboží označeno jako "AL nestejné jako N" podléhá při vývozu z EU evropským a českým vývozním předpisům. Zboží označeno jako "ECCN nestejné jako N" podléhá reexportním povolením USA. Dokonce i na materiál bez označení popř. s označením "AL:N" nebo "ECCN:N" může být požadováno povolení a to dle druhu použití či místa dodání materiálu.